Gebruiksvoorwaarden

De website van hergebruik-bouw.brussels biedt gratis toegang tot bepaalde informatie.

Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

De website geeft eveneens toegang, voor strikt professionele doeleinden, tot een aantal diensten en producten waarvoor betaald moet worden, zoals het opzoeken van geregistreerde en erkende aannemers in België of aannemers die lid zijn van Embuild.brussels, de toegang tot de Belgische, Europese en Franse overheidsopdrachten (aanbestedingen) en de aankoop van juridische of economische publicaties, modelovereenkomsten, enz.

A. Toegankelijkheid van de website

De website van hergebruik-bouw.brussels tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding.

De website van hergebruik-bouw.brussels behoudt zich het recht voor de toegang van gebruikers tot haar site geheel of gedeeltelijk te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer in geval van duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

 

B. Gebruik

De klant mag de website en de diensten on-line van de website van hergebruik-bouw.brussels maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden.

Zijn onder meer verboden:

  • elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
  • elke praktijk die de goede werking van de dienst van de website van hergebruik-bouw.brussels kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
  • elk gebruik dat de reputatie van de website van hergebruik-bouw.brussels schade kan toebrengen;
  • elk commercieel gebruik van de gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.

Elke schending van de beveiliging van de servers of van het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

C. Wijziging van de website

De website van hergebruik-bouw.brussels behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten on-line op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

D. Aansprakelijkheid

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. De website van hergebruik-bouw.brussels is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. De website van hergebruik-bouw.brussels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

Overigens vormt de beschikbare informatie geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de geldende juridische teksten. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar zij kan na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

De website van hergebruik-bouw.brussels is niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elk plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

E. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor enkele diensten of instructies on-line verzamelt de website van hergebruik-bouw.brussels persoonlijke gegevens om de aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens kunnen door de website van hergebruik-bouw.brussels ook worden gebruikt voor informatie- en marketingdoelstellingen. Wenst de gebruiker zich hiertegen te verzetten, dan moet hij dit laten weten bij het invoeren ervan. Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker het recht om zijn gegevens op te vragen en indien nodig te doen aanpassen. Hiertoe volstaat het een e-mail te zenden naar privacy@confederatiebouw.be of te schrijven naar de Embuild.brussels, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel.

Op onze website kunnen sommige gebruikers ook een databank raadplegen met gegevens over aannemers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Deze inlichtingen zijn noodzakelijk voor elk bouwproject, onder meer om de wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Deze gegevens worden eerlijk verwerkt, voor een geoorloofd doel en ter zake dienend voor de doelmatigheid van de verwerking.

Elk gebruik dat niet overeenstemt met de doelstelling van deze databank en de commercialisering van deze gegevens in welke vorm ook, is ten strengste verboden.

Onze website gebruikt “session cookies” om het bezoek te vergemakkelijken en bij sommige beveiligde toepassingen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en verdwijnen aan het einde van uw bezoek. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen.

F. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Embuild.brussels.

Sommige namen, tekens en logo’s op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

 

G. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak worden ingeleid.

De artikelen 7 §1, 8°, 8 §1, 9 en 10 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij zijn niet toepasselijk op de bestellingen on-line.

Elke juridische verhouding tussen de Embuild.brussels en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.