Redacteur van de maand : SuReal

 

Hoe kunnen we verder gaan dan het “koolstof”-aspect en kwesties in verband met circulariteit integreren in bouwprojecten?

 

Levenscyclusanalyse, een instrument om het koolstofeffect van gebouwen te ramen

Levenscyclusanalyse (LCA) is een instrument om het milieueffect van een gebouw te beoordelen. Bij SuReal gebruiken we LCA om ontwerpteams te begeleiden naar gefundeerde ontwerp- en materiaalkeuzes.

LCA kan worden gebruikt om een aantal milieu-indicatoren te berekenen. Voorbeelden hiervan zijn verzuring van de oceanen, bodemeutrofiëring en uiteraard de opwarming van de aarde, meestal aangeduid als het “koolstofeffect”.

Koolstofreductiedoelstellingen duiken overal op, van de duurzaamheidsplannen van grote bedrijven tot individuen. Voor een bouwproject worden in een vroeg stadium van de ontwikkeling samen met de ontwikkelaar doelstellingen voor de vermindering van de koolstofimpact vastgesteld. Het koolstofeffect wordt in aanmerking genomen in de verschillende certificatiesystemen – BREEAM, WELL, DGNB, enz. – en begint in aanmerking te worden genomen in verschillende verordeningen zoals RE2020 (de Franse milieuwetgeving). Dit maakt het vervolgens mogelijk specifieke koolstofreductiedoelstellingen vast te stellen. Het is dus gemakkelijk om met de klant over dit onderwerp te communiceren en de te bereiken koolstofambities vast te stellen.

Doordat wij het effect van een gebouw op de opwarming van de aarde objectief kunnen kwantificeren , kunnen wij met onze klanten duidelijke doelstellingen bepalen.

Koolstofreductie is echter niet de enige manier om onze impact op het milieu te verminderen. Veel andere kwesties in verband met de circulaire economie worden te vaak over het hoofd gezien.

Naast het koolstofaspect, de andere thema’s van de milieu-impact

Bij SuReal is onze benadering van het gebruik van materialen voor elk project samengevat in onderstaand schema:

 

behouden en de benodigde hoeveelheid materiaal te beperken. Vervolgens worden de mogelijkheden van hergebruik — in-situ en ex-situ — benut. Wat nieuwe materialen betreft, wordt de voorkeur gegeven aan producten die gerecycleerde en biobased materialen bevatten.

De gevolgde aanpak is gebaseerd op de beginselen van de circulaire economie, die erop gericht zijn materialen binnen de systemen zo lang mogelijk in omloop te houden.

 

Hergebruik van materialen in plaats van de productie van nieuwe is een enorme hefboom om de ecologische voetafdruk van gebouwen te verkleinen. De ecologische impact van een product is namelijk verdeeld over de productie-, de bouw-, de gebruiks- en de levenseindefase. Hergebruik van een product betekent dat alle emissies in verband met de productie ervan worden vermeden, wat veruit de meest impactvolle fase in de levenscyclus van een product is.

Ten slotte wordt het gebruik van nieuwe materialen, waarvoor het LCA-instrument is ontworpen, pas relevant nadat alle mogelijkheden om de bestaande materialen te behouden en te hergebruiken zijn benut en de hulpbronnen in verband met de circulaire economie maximaal in stand zijn gehouden.

Waarom horen we dan zoveel over de impact van koolstof en zo weinig over de circulaire economie ? Waarom bevatten certificeringsregelingen en bouwvoorschriften geen eisen inzake hergebruik?

In tegenstelling tot het koolstofeffect is het circulariteitspotentieel van een product moeilijk te kwantificeren en te objectiveren. Dit maakt het dan ook moeilijk om met ontwikkelaars en andere bouwactoren over dit onderwerp te communiceren, en dus om duidelijke doelstellingen in verband met circulariteit te bepalen. En zonder duidelijke ambities verliest het onderwerp zijn belang in de ogen van de klanten en maakt het geen deel meer uit van de ontwerpdoelstellingen.

De bevordering van de beginselen van de circulaire economie binnen bouwprojecten lijkt dan ook de ontwikkeling van objectieve en nauwkeurige indicatoren te vereisen.

Hoe kwantificeer je circulariteit?

Daarom was SuReal geïnteresseerd in de beste manier om het potentieel voor circulariteit in de bouw te kwantificeren.

SuReal objectiveert het circulariteitspotentieel van bouwproducten op basis van de circulariteitsindex die in Nederland is ontwikkeld door de Stichting Dutch Green Building Council (DGBC), een nationale maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken.

De bij SuReal gebruikte circulariteitsindex houdt niet alleen rekening met de herkomst van het product (gerecycleerde, hergebruikte en biobased inhoud), maar ook met het einde van de levensduur (gerecycleerd of hergebruikt materiaal) en het losmaakbaarheidspotentieel. Een product dat gemakkelijk kan worden ontmanteld, zal aan het einde van de levensduur van het gebouw immers gemakkelijk te onderhouden, te vervangen, te demonteren en te hergebruiken zijn.

De inhoud afkomstig van recyclage, hergebruik of biobased materiaal wordt gekwantificeerd via een eenvoudig percentage. Hetzelfde geldt voor gerecycleerd of hergebruikt materiaal aan het einde van de levensduur.

Het losmaakbaarheidspotentieel is moeilijker te kwantificeren. De losmaakbaarheidsindex houdt rekening met verschillende factoren en wordt berekend aan de hand van de antwoorden op vragen over de volgende onderwerpen

  • Het type verbinding: hoe is het element met het gebouw verbonden?
  • Toegankelijkheid van het element: hoe gemakkelijk is het element te bereiken?
  • Kruisingen: zijn er nevenverbindingen die het element kruisen?
  • Randen: hoe zijn de verschillende gaten van het element aan elkaar bevestigd?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan een losmaakbaarheidsscore worden verkregen, die, in combinatie met de andere indicatoren, de circulariteitsindex van een bouwproduct oplevert (bv. vliesgevelsysteem, blinde vloeren, bakstenen, enz.).

Deze circulariteitsindex vormt een aanvulling op de koolstofresultaten bij het vergelijken van materialen op een bouwproject en maakt het mogelijk de meest weloverwogen, geïnformeerde en coherente keuzes te maken op het gebied van ecologische impact.

Zo is het mogelijk om met onze klanten de meest duurzame oplossingen te bespreken met objectieve cijfers om de bouwproducten te karakteriseren.

En daarna?

Deze circulariteitsindex is slechts een instrument om het gebruik van zo duurzaam mogelijke producten te bevorderen door rekening te houden met de verschillende aspecten van circulariteit.

De invoering van dergelijke indicatoren in regelgeving of certificeringsnormen zou het gebruik van gerecycleerde en hergebruikte producten aanmoedigen. Op korte termijn zou dit de ontwikkeling van kanalen voor recyclage en hergebruik van materialen bevorderen. Op langere termijn zou dit de fabrikanten ertoe aanzetten het ontwerp van hun producten te herzien: kwesties als demonteerbaarheid, modulariteit en onderhoud zouden dan in de vroegste ontwerpfase worden aangepakt.